Amortyzacja to proces zmniejszania wartości rzeczowych składników majątku trwałego przez cały okres ich eksploatacji. Proces ten jest obowiązkowy dla każdej firmy, która rozlicza podatki. W tym artykule omówimy, jak zaksięgować amortyzację w firmie, jakie są związane z tym obowiązki i jakie są metody obliczania amortyzacji.

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów poniesionych na rzeczowe składniki majątku trwałego na okres eksploatacji tych składników. Oznacza to, że jeśli dana firma posiada np. samochód, który wykorzystuje w swojej działalności, to wartość tego samochodu zmniejsza się wraz z każdym rokiem jego użytkowania. Tę zmniejszoną wartość nazywamy wartością netto, a różnica między wartością brutto a wartością netto stanowi koszt amortyzacji.

Jakie są związane z tym obowiązki?

Zgodnie z polskim prawem, każda firma jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji amortyzacji. Wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne muszą być naliczane oraz rozpisywane w dokumentacji księgowej. Amortyzacja dokonywana jest na każdy składnik majątku trwałego i wartości niematerialne i prawne, a wartość ta musi być naliczana od pierwszego dnia ich wykorzystywania w działalności firmy.

Jakie są metody obliczania amortyzacji?

Istnieją trzy podstawowe metody obliczania amortyzacji: liniowa, nieliniowa i degresywna. Wybór metody amortyzacji zależy od rodzaju środka trwałego, a także od preferencji firmy oraz przepisów podatkowych obowiązujących w danej sytuacji.

Metoda liniowa:

Jest to najprostsza z metod amortyzacji. Polega ona na podziale początkowej wartości składnika majątkowego przez czas jego używania w latach. W wyniku podziału otrzymujemy kwotę wynikającą z rocznego zużycia amortyzowanego składnika majątkowego. Następnie dochodzi do znormalizowania amortyzacji, czyli ustalenia równej kwoty kosztów amortyzacji na każdy rok eksploatacji.

Metoda nieliniowa:

Metoda nieliniowa stosowana jest dla składników, które charakteryzują się większym zużyciem w okresie początkowym użytkowania oraz mniejszym zużyciem w późniejszym okresie. Przy tej metodzie podąża się zatem za zdrowym rozsądkiem, wybierając takie stawki amortyzacyjne, które są adekwatne do rzeczywistego zużycia danego składnika majątku trwałego.

Metoda degresywna:

Metoda degresywna stosowana jest dla składników majątkowych, które pogarszają się w dość stałym tempie, a ich wartość znacznie traci na wartości w pierwszych latach użytkowania. W ramach tej metody ustala się stały procentowy wskaźnik amortyzacji od pozostałej wartości danego składnika majątkowego po każdym roku jego użytkowania.

Podsumowanie

Amortyzacja jest jednym z obowiązków każdej firmy, zajmującej się sprzedażą lub wytwarzaniem produktów. Amortyzacja obrazuje stopień zużycia danego składnika majątkowego lub wartości niematerialnych i prawnych, co pozwala na dokładne odzwierciedlenie rzeczywistej wartości tych składników w bilansie przedsiębiorstwa. Firmy mają do wyboru trzy różne metody obliczania amortyzacji – liniową, nieliniową i degresywną – a wybór konkretnej z nich zależy od rodzaju składnika majątkowego oraz specyfiki firmy. Odpowiednie zaksięgowanie amortyzacji jest kluczowe dla prowadzenia prawidłowej księgowości firmy i spełnienia wymagań podatkowych.